HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2022

     Thực hiện theo quy định pháp luật về công tác An toàn, vệ sinh lao động;

     Hưởng ứng Tháng công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022;

     Ngày 26/05/2022, Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV phối hợp cùng Phân viện khoa học và bảo vệ môi trường miền Trung đã tổ chức Huấn luyện định kỳ An toàn, vệ sinh lao động năm 2022.

  Thành phần tham gia khoá Huấn luyện

  - Phân viện khoa học an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường miền Trung

    Ông Lê Minh Đức - PGS TS

    Ông Nguyễn Anh Hoàng - KS

  - Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV

    Ban lãnh đạo Công ty và toàn thể CBCNV đang làm việc tại Công ty.

     Việc tổ chức Huấn luyện ATVSLĐ là hoạt động định kỳ theo quy định giúp CBCNV nắm bắt được hệ thống, chính sách pháp luật về ATVSLĐ; những quy định về quyền và nghĩa vụ của Người sử dụng lao động và Người lao động trong việc chấp hành các quy định về ATVSLĐ, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, có hại trong quá trình lao động sản xuất và biện pháp phòng ngừa, góp phần làm giảm thiểu rủi ro tai nạn trong lao động sản xuất ./.

 

Một số hình ảnh tại khoá huấn luyện: