Giới Thiệu về Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC IV • Tên giao dịch bằng Tiếng Việt - Tên đầy đủ: Công ty TNHH một thành viên Hoa tiêu hàng hải khu vực IV; - Tên ngắn gọn: Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV; • Tên giao dịch bằng Tiếng Anh - Tên đầy đủ: The Fourth Zone Maritime Pilotage Single - Member Limited Liability Company - Tên ngắn gọn: PILOTCO-IV •  Trụ sở chính: - Địa chỉ     : Số 30 Bạch Đằng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam - Điện thoại: (0236) 3887817 - 3886796 (Trực ban hoa tiêu hàng hải) - Fax           : (0236) 3887811 - Website   : www.pilotco4.com - Email       : hoatieu4dn@gmail.com - pldanang@gmail.com - Kênh liên lạc VHF: Kênh 16, kênh 12  •​ Trạm hoa tiêu Dung Quất: - Địa chỉ      : Thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi - Điện thoại: (0255) 3618715 - Fax           : (0255) 3618714 - Email       : pldungquat@gmail.com - Kênh liên lạc VHF: Kênh 16, kênh 12 Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực IV là Công ty con của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc sở hữu 100% vốn điều lệ, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;

Chi tiết