Sơ đồ tổ chức và Ban lãnh đạo

Cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát, điều hành:

- Chủ tịch Công ty (01 người);

- Giám đốc (01 người);

- Kiểm soát viên chuyên trách (01 người);

- Phó Giám đốc (01 người);

- Kế toán trưởng (01 người).

- Các phòng ban chức năng:

- Phòng Tổ chức hành chính;

- Phòng Tài chính kế toán;

- Phòng Hoa tiêu hàng hải;

- Trạm Hoa tiêu Dung Quất.

    Ban lãnh đạo

Chủ tịch  : Ông Trần Thanh Nhung
Kiểm soát viên  : Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền
Giám đốc  : Ông Bùi Việt Hùng
Phó giám đốc  : Ông Đinh Xuân Vũ
Kế toán trưởng  : Bà Hoàng Thy Thơ
Trưởng Phòng TCHC  : Ông Nguyễn Tiến Dũng
 Phó trưởng Phòng TCHC  : Ông Ngô Văn Hưng
Trưởng Phòng HTHH  : Ông Hoàng Việt
Phó trưởng phòng HTHH  : Ông Đặng Văn Diện
Phó trưởng phòng HTHH  : Ông Phạm Quốc Dân