Mục tiêu hoạt động

- Bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường, góp phần bảo vệ chủ quyền, thực hiện quyền chủ quyền và quyền tái phán của quốc gia;

- Kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn Chủ sở hữu đầu tư tại Công ty; hoàn thành các nhiệm vụ do Chủ sở hữu giao trong đó có chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn Chủ sở hữu;

- Tối đa hóa lợi nhuận và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty; tăng cường tích tụ, tập trung vốn, phân công chuyên môn hóa và hợp tác sản xuất, nâng cao chất lượng quản lý, chất lượng dịch vụ, hiệu quả đầu tư và kinh doanh, uy tín và khả năng cạnh tranh; thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh theo định hướng của Tổng công ty;

- Hoạt động sản xuất kinh doanh đa ngành nghề, trong đó ngành nghề chính là cung cấp dịch vụ dẫn dắt tàu biển ra, vào và di chuyển trong vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc hoặc tuyến dẫn tàu được giao do Nhà nước, Tổng công ty đặt hàng.