Quyết định số 153/QĐ-CTHTHHKV IV Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 3: "Thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật" thuộc Dự án: đóng mới 01 tàu hoa tiêu của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực IV

Chi tiết