HỘI NGHỊ TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN VÙNG HOẠT ĐỘNG HOA TIÊU HÀNG HẢI

      Căn cứ các Quyết định số 229, 230 và 231/QĐ-CHHVN ngày 26/02/2021 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải; Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV đã tổ chức Hội nghị trao Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải cho các Hoa tiêu hàng hải.

      Tham gia Hội nghị ông Lê Danh Hải – Chủ tịch Công ty, ông Trần Thanh Nhung – Giám đốc Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV đã công bố các Quyết định và giao nhiệm vụ cho các Hoa tiêu hàng hải được nâng hạng và vào hạng gồm:

1. Phan Văn Vinh           - Hoa tiêu hàng hải ngoại hạng

2. Phan Quốc Dân         - Hoa tiêu hàng hải ngoại hạng

3. Trần Cơ                     - Hoa tiêu hàng hải ngoại hạng

4. Hồ Quang Tùng         - Hoa tiêu hàng hải hạng I

5. Bùi Hữu Hiếu             - Hoa tiêu hàng hải hạng III

6. Lê Văn Thịnh             - Hoa tiêu hàng hải hạng III

7. Lê Trần Khánh Hiệp  - Hoa tiêu hàng hải hạng III

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

Ông Lê Danh Hải - Chủ tịch Công ty, Ông Trần Thanh Nhung - Giám đốc Công ty trao Quyết định

cho các Hoa tiêu hàng hải ngoại hạng

 

Ông Đinh Xuân Vũ - Phó Giám đốc Công ty trao Quyết định cho Hoa tiêu hàng hải hạng I

 

03 Hoa tiêu hàng hải hạng III nhận Quyết định

Nguồn: Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV

 

Từ khóa: hoa tiêu đà nẵng