HƯỞNG ỨNG NGÀY NƯỚC THẾ GIỚI, NGÀY KHÍ TƯỢNG THẾ GIỚI, CHIẾN DỊCH GIỜ TRÁI ĐẤT NĂM 2022

     Ngày Nước thế giới 22/3/2022 với chủ đề “Nước ngầm – Biến nguồn tài nguyên vô hình thành hữu hình” nhấn mạnh vai trò quan trọng của nước ngầm trong hệ thống nước và điều kiện vệ sinh, hoạt động nông nghiệp, công nghiệp, hệ sinh thái và thích ứng biến đổi khí hậu.

      Ngày Khí tượng thế giới 23/3/2022 với chủ đề “Cảnh báo sớm để hành động sớm – Thông tin khí tượng thuỷ văn và khí hậu phục vụ hiện quả giảm nhẹ rủi ro thiên tai” nhấn mạnh vai trò công tác thông tin, dự báo, cảnh báo sớm. Tâm quan trọng của cơ quan khí tượng thuỷ văn nhằm kịp thời phòng chống với thiên tai, góp phần bảo vệ sinh mạng, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội.

     Giờ Trái đất năm 2022 với chủ đề “Kiến tạo Tương lai – Bây giờ hoạt không bao giờ” để nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò quan trọng trong hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu.

     Tích cực hưởng ứng ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CBCNV Công ty trong nỗ lực hành động để ứng phó thay đổi thời tiết và biến đổi khí hậu, Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV đã ban hành kế hoạch số 93/KH-CTHTHHKV IV ngày 23/03/2022 với một số hoạt động cụ thể như:

     - Tuyên truyền về các chủ đề hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022 trên cổng thông tin điện tử (Website) của Công ty, phổ biến trên các nhóm Zalo của các tổ chức đoàn thể, tổ sản xuất của Công ty.

     - Treo băng rôn nội dung:”Chống biến đổi khí hậu là trách nhiệm của tất cả chúng ta” tại Trụ sở Công ty.

     - Thực hiện “Tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết” từ 20h30 đến 21h30 ngày 26/3/2022 tại Trụ sở Công ty và Trạm Hoa tiêu Dung Quất.